ازدایاناکوپر"برای یادآوری"

زمانیکه آماده ایدتاموهبتی راازکائنات دریافت کنید,آرام وگشاده و خوشایندطلب کنید.آنگاه  

نیروهای ملکوتی مشتاق این خواهندبود که آن موهبت رابه شمابدهند.وقتی آنرا به دست  

می آوریدقدرش رابدانید. 

 

کائنات خودش رادوباره تنظیم میکند تابرای شما آن چیزی رابیاوردکه باورش دارید. 

 

"نکن""نمی توانی""نخواهی کرد" یاتمام افعال و عبارات حاکی از"نفی"عباراتی هستند که قانون 

مقاومت رابیدار میکنند.این فکرکه"من هرگزهمسرکاملی نخواهم یافت"مانع یافتن همسری کامل 

درزندگیتان می شود. 

عبارت "نمی خواهم فقیرباشم"برایتان فقر می آورد! 

عبارت"نمی توانم درآن خانه ی ترسناک زندگی کنم"شمارادرهمان خانه ی ترسناک نگه می دارد. 

 

"من سالم هستم"فرمانی است که به درون رایانه ی ذهن شما می رود وتندرستی راجذب میکند 

"من ازثروت استقبال میکنم"ثروت رابه زندگی شما می کشاند. 

"من درخانه ای زیبا زندگی می کنم"خانه ای زیبارابه سویتان می کشاند. 

پس

 

شماتبدیل به همان چیزی میشویدکه دربرابرش مقاومت می کنید.هرچه که دربرابرش مقاومت 

کنیددرزندگیتان اصرارمی ورزد و مقاومت می کندوانرژی شمارادراین تقلا و کشمکش تلف می کند. 

/ 0 نظر / 22 بازدید