پایان امتحانات

به سه تاازهمکلاسیها "روِژان-آشتی و ژاله رفتیم ناهابیرون.مهمون من و روژان .

بعدش اومدیم پارک روبروی خونه ی ما و منم چایی و شربت و میوه آوردم.

دانشگاه هم دوتاعکس ازهمکلاسیام گرفتم که پست بعدی میذارم ایشاالله .

اعیادشعبانبه هم مبارک و همیشه شادباشین .

قلب

/ 0 نظر / 25 بازدید